Skip to content

Samenwerken

Bij het implementeren van de risicoafdekkingsstrategie werken wij samen met onze klanten en hun belangrijkste partners, zoals de fiduciair manager en de custodian. In deze samenwerking bieden wij uitgebreide risicomanagementservice. Onze klanten profiteren van tientallen jaren ervaring en expertise op het gebied van financiële markten en het Nederlandse pensioen- en levensverzekeringsstelsel.

Risicomanagementservice

De implementatie van een risicoafdekkingsstrategie betekent voor organisaties extra bestuurlijke, juridische en operationele verantwoordelijkheden, temeer omdat de afdekking door de tijd heen niet constant is. Wij ontlasten onze klanten met de volgende begeleiding en ondersteuning:

  • Wij leveren expertise en brede support bij het interpreteren en begrijpen van de effecten van nieuwe financiële marktontwikkelingen en wetgeving, zoals de overgang naar central clearing, EMIR, MiFID en de benchmarkhervormingen (ESTER);
  • Wij nemen een leidende rol bij de implementatie van de nieuwe standaarden, zodat onze klanten ‘compliant’ zijn;
  • Wij nemen werk uit handen met het schrijven van memo’s en het verzorgen van educatiesessies en workshops en wij begeleiden DNB-verzoeken;
  • Alle betrokkenen hebben direct toegang tot specialisten van alle teams – strategie, portfoliomanagement, overlaymanagement, trading en operationeel beheer – en kunnen er tevens voor kiezen hun vaste Cardano-contactpersoon alles te laten coördineren.

Ervaring in uitvoering

Wij verbeteren ons uitvoeringsplatform doorlopend om een scala aan derivaten- en obligatietransacties voor onze klanten snel en tegen lage transactiekosten te kunnen uitvoeren. Meer dan vijftig pensioenfondsen en verzekeraars uit Nederland, Denemarken, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk vertrouwen ons dat toe. Voor hen beschermen we ruim 120 miljard euro aan beleggingen en verplichtingen, en verhandelen wij jaarlijks ruim 120 miljard euro. In de uitvoering zijn wij volledig onafhankelijk en werken altijd in het belang van onze klanten. We hebben geen eigen handelsbalans en treden zelf nooit op als tegenpartij in de transacties die we uitvoeren.

Operationeel risico beheersen

We voeren alle werkzaamheden – vanaf transactievoorstel tot trading, onderpandbeheer en rapportages – volledig intern uit. Als risicomanagers streven wij naar volledige automatisering en straight through processing en kijken wij op diverse plekken in het proces met vier ogen. Onze processen zijn ISAE3402 gecertificeerd en worden twee keer per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke accountant.

Tegenpartijrisico beheersen

Derivatenposities leiden vaak tot grote vorderingen op tegenpartijen. Wij zorgen ervoor dat het kredietrisico laag is. Ons ‘dealercomité’ beoordeelt de kredietwaardigheid van alle tegenpartijen waarmee wij een handelsrelatie onderhouden namens onze klanten. We bouwen posities af als daar aanleiding voor is. Sowieso hanteren wij passende tegenpartijlimieten. Tevens verzorgen wij het dagelijks onderpandbeheer. Hiervoor verzorgen wij ook de juridische documentatie en operationele infrastructuur.

Liquiditeitenbeheer

Met de komst van ‘central clearing’ en de overgang naar kasgeld als voornaamste onderpand is het liquiditeitsrisico voor pensioenfondsen en verzekeraars groter geworden. Via de treasuryfunctie monitoren we daarom de dagelijkse liquiditeitsbehoefte en bewaken we de liquiditeitsbuffers. We zetten een uitgebreid pallet van instrumenten in – kortlopende staatsobligaties, diverse geldmarktfondsen en ‘repotransacties’ – waarmee onze klanten altijd toegang tot voldoende kasgeld hebben. Als beheerder van de matchingportefeuille hebben wij zicht op alle belangrijke kasstromen en beheren wij de bron en het doel van de liquiditeitsbehoefte.

Juridische ontzorging

Een afdekkingsstrategie implementeren kan niet zonder de juiste overeenkomsten met tegenpartijen. Dit betreft de ISDA en CSA, de Clearing Agreement en de CDEA. Wij nemen het onderhandelen, opstellen en aanpassen (indien nodig) daarvan volledig uit handen. Onze klanten hebben in veel gevallen eigen overeenkomsten, maar maken ook steeds vaker gebruik van onze paraplu-overeenkomsten. Het voordeel is dat ze meeliften op afspraken die we maken namens tientallen klanten; het opzetten en onderhouden ervan kost ze daardoor veel minder tijd, en doorlooptijden zijn veel korter.

Nederlandse wortels

Cardano is in 2000 opgericht. Dankzij onze diepe wortels in de Nederlandse pensioen- en verzekeringssector, begrijpen wij de relevante wet- en regelgeving en de complexe context waarin onze klanten opereren goed. Wij spreken Nederlands, rapporteren in het Nederlands en werken met contracten onder Nederlands recht. Voor onze buitenlandse klanten is Engels de voertaal.

Wij werken volledig vanuit ons kantoor in Rotterdam.

  • Financiële risico’s afdekken

    Wij implementeren de risicoafdekkingsstrategie en elimineren zo ongewenste en onbeloonde risico’s. Hiervan vormt renterisico de belangrijkste. Inflatie-, aandelen- en valutarisico zijn andere risico’s die vaak onderdeel zijn van de afdekkingstrategie.

  • Onze risicomanagementfilosofie

    De mens is geen feilloze en rationele machine. Daardoor onderschatten we consequent de gevaren die op de loer liggen. Met scenariodenken proberen we de gevaren in kaart te brengen en onze klanten weerbaar te maken.