Skip to content

Financiële risico’s afdekken

Ongewenste risico’s elimineren

Wij helpen pensioenfondsen en verzekeraars hun financiële risico’s te beheersen, zodanig dat zij hun toezeggingen kunnen nakomen onder uiteenlopende economische scenario’s – goede en (zeer) slechte. Hiervoor implementeren wij de risicoafdekkingsstrategie en elimineren wij de ongewenste en onbeloonde risico’s op de balans. Hiervan vormt renterisico de belangrijkste. Inflatie-, aandelen- en valutarisico zijn andere risico’s die vaak onderdeel zijn van de risicoafdekkingstrategie.

Binnen wettelijk en economisch kader

Het wettelijk kader waarbinnen pensioenfondsen en verzekeraars opereren is van grote invloed op de afdekkingstrategie. Koopkracht- en indexatiedoelstellingen gaan gepaard met ingewikkelde eigen vermogensvereisten. Dat zorgt voor een spagaat bij het bepalen van het risicoafdekkingsbeleid. Wij besteden daarom veel tijd aan het creëren van besef van de dynamiek tussen rente-, inflatie- en aandelenrisico en de impact ervan op de uiteenlopende en tegengestelde doelstellingen. Dit doen wij met behulp van scenariodenken, simulaties, educatiesessies en workshops. We creëren realistische verwachtingen en bieden inzicht, wat leidt tot een bewuster afdekkingsbeleid. Er zijn helaas geen eenvoudige antwoorden, en te veel vertrouwen op wiskundig gegenereerde voorspellingen heeft tot op heden tot grote teleurstellingen geleid.

In een veranderende wereld

Wat vandaag een passende risicoafdekking is, is morgen achterhaald. Veranderingen op de financiële markten, in het wettelijke kader of in de pensioenregeling leiden ertoe dat deze op enig moment niet meer aansluit bij de doelstellingen. Daarom is de risicoafdekking van onze klanten gemakkelijk aanpasbaar. Wij zetten derivaten en veilige obligaties in die tegen lage kosten verhandelbaar zijn. Bovendien denken we samen met onze klanten alvast na over morgen en leggen we de gewenste afdekking bij verschillende niveaus van het eigen vermogen al in grote lijnen vast. Dat draagt bij aan rust in de bestuurskamer en maakt consistent beleid mogelijk, ook in tijden van crisis.

Effectieve matchingportefeuille

Ons doel met de matchingportefeuille is de gewenste rente- en inflatierisicoafdekking van onze klanten altijd en onder uiteenlopende scenario’s te realiseren. Het is geen portefeuille waarmee we extra rendement nastreven. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat de portefeuille onnodig verlies maakt ten opzichte van de verplichtingen. Wij zoeken daarom naar de balans tussen de inzet van swaps, kasgeld en veilige staatsobligaties die deze beide doelstellingen realiseert. Wij voeren pas wijzigingen in deze balans door als de ‘spreads’ tussen de rente van deze instrumenten significant veranderen. Waar mogelijk kijken we naar het generen van extra rendement uit minder liquide – maar zeer veilige – beleggingen zoals onderhandse, gegarandeerde leningen.

Bescherming van aandelenportefeuille

Aandelenmarkten bewegen onvoorspelbaar en hevig, van ‘booms naar busts’. Ze vormen na rente dan ook het grootste risico voor pensioenfondsen en verzekeraars. In plaats van aandelen actief te kopen en te verkopen – om zo het risico te beheersen – adviseren wij onze klanten een beschermde aandelenstrategie te overwegen. Dat houdt in dat hun aandelenportefeuille in stand blijft en zelfs kan worden uitgebreid. In aanvulling daarop kopen zij een aandelenputoptieportefeuille. Tezamen zorgen deze twee portefeuilles voor groei van het eigen vermogen bij stijgende aandelenprijzen en voor stabilisatie ervan bij dalende prijzen. Dit past vaak uitstekend bij de spagaat tussen wettelijke eigen vermogensvereisten en koopkracht / indexatiedoelstellingen.

Afdekken van het valutarisico

Dankzij geografische spreiding binnen de beleggingsportefeuille lopen pensioenfondsen en verzekeraars een groot valutarisico. Het is een algemeen aanvaard beginsel om dit risico af te dekken, aangezien er op lange termijn geen premie tegenover dit risico staat. Over de wijze waarop wordt verschillend gedacht. Wij implementeren een overlay bestaande uit derivaten met verschillende looptijden. Hiermee beheersen wij het liquiditeitsrisico op tal van cruciale momenten, zoals op moment van herbalancering en van ‘settlement’. Wij houden de transactiekosten laag door meerdere handelsplatformen te gebruiken.

  • Onze risicomanagementfilosofie

    De mens is geen feilloze en rationele machine. Daardoor onderschatten we consequent de gevaren die op de loer liggen. Met scenariodenken proberen we de gevaren in kaart te brengen en onze klanten weerbaar te maken.

  • Samenwerken

    In de samenwerking met onze klanten bieden wij uitgebreide risicomanagementservice. Onze klanten profiteren van tientallen jaren ervaring en expertise op het gebied van financiële markten en het Nederlandse pensioen- en levensverzekeringsstelsel.