Skip to content

Duurzaamheid policies en disclosures

Duurzaamheidsbeleid Cardano organisatie

“Duurzaamheid” verwijst naar het vermogen van een bedrijf om op lange termijn waarde te creëren voor klanten en andere belanghebbenden, wat leidt tot een duurzamere economie, milieu en samenleving in het algemeen. Cardano heeft altijd een duurzame mentaliteit gehad, in cultuur en strategie.

Onze ‘Corporate Sustainability Policy’ beschrijft het duurzaamheidsbeleid voor Cardano met betrekking tot ons bedrijf.

Download hier onze Corporate Sustainability Policy

Sustainable Investment Policy

Integratie van ESG-risico’s in ons beleggingsbeleid – Nederlands

Cardano neemt risico’s en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) mee in al haar beleggingsanalyses, beslissingen en adviezen. Empirisch en academisch bewijs toont aan dat het incorporeren van ESG-risico’s leidt tot betere risico-gewogen rendementen. ESG-risico’s en ESG-kansen hebben echter op verschillende manieren invloed op beleggingsstrategieën.

Cardano ondersteunt de doelstellingen van beleidsmakers in het VK en de EU bij het financieren van duurzame groei. Het duurzaamheidsbeleid van Cardano weerspiegelt dat duurzaamheid een dynamisch concept is; met snel evoluerende beleidswijzigingen, technologische veranderingen en bedrijfs- en investeringspraktijken.

We zetten onze benadering van duurzaamheid uiteen in ons beleid, dat periodiek zal worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat Cardano voorop blijft lopen op het gebied van duurzaamheidsinnovatie. Bovendien ontwikkelt Cardano een benadering waarmee het daadwerkelijk een positieve bijdrage aan een duurzamere wereld kan leveren (‘real-world impact’). Dit is een opkomend werkterrein in de financiële sector, en we moedigen daarom klanten, managers, tegenpartijen en ngo’s aan om feedback te geven. We zullen tevens initiatieven van de sector om transparantie van belangrijke negatieve gevolgen op duurzaamheid te ontwikkelen, ondersteunen.

Transparency on the integration of sustainability risks in investment decision-making process – English

Cardano incorporates environmental, social and governance (ESG) risks and opportunities into all our investment analysis, decisions and advice. Empirical and academic evidence demonstrates that incorporating ESG risks leads to superior risk adjusted returns. ESG risks and opportunities impact investment strategies in different ways. Cardano incorporates the assessment of ESG risks and opportunities into all our investment activities, with a focus on the strategies for which ESG risks and opportunities have the highest potential impact. For more information on how Cardano assesses, monitors and manages ESG risks and opportunities, please see the Cardano sustainability policies below.

Cardano supports the aims of UK and EU policymakers in financing sustainable growth. The Cardano sustainability policies reflect that sustainability is a dynamic concept; with fast-evolving policy change, technology change, and corporate and investment practice. We set out our approach to sustainability through our policies, which will be periodically updated to ensure Cardano is at the forefront of sustainability innovation. In addition, Cardano is developing its approach to positive real-world sustainability impact. This is an emerging area of work in the financial industry, and we encourage feedback from our clients, managers, counterparties and NGOs and we will support industry initiatives to develop meaningful principal adverse impact disclosures.

Download hier onze Sustainable Investment Policy

Engagement Policy

Engagement beleid – Nederlands

Dit beleid beschrijft op welke wijze Cardano invulling geeft aan engagement. Wij merken hierbij op dat de scope van onze engagement beperkt is, aangezien onze beleggingsdienstverlening is beperkt tot Liability Driven Investing (LDI) en het implementeren van Overlay strategieën (derivaten).

Engagement Policy – English

This Policy sets out how Cardano promotes engagement. Note that the scope is limited, as the services Cardano provides are limited to Liability Driven Investing (LDI) and overlay strategies (derivatives).

Download hier onze Engagement Policy

SFDR ‘adverse impact’-verklaring

Nederlands

De financiële instrumenten waarin wij namens onze klanten beleggen zijn derivaten, staatsobligaties, staatgerelateerde obligaties, leningen, geldmarktfondsen en covered bonds. Gezien de aard van deze financiële instrumenten zijn wij van mening dat de negatieve impact van onze beleggingsbeslissingen op duurzaamheid als klein kan worden beschouwd. Cardano belegt niet rechtstreeks in aandelen of bedrijfsobligaties.

Momenteel houdt Cardano geen rekening met de negatieve gevolgen van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening en de nog te verschijnen secundaire wetgeving. Cardano is van plan om de belangrijkste ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren (‘adverse impacts’) uiterlijk op 30 december 2022 te publiceren.

We blijven onverminderd doorgaan met de ontwikkeling van onze diensten conform onze Sustainable Investing Policy.

English

The financial instruments we invest in on behalf of our clients are derivatives, government bonds and  covered bonds. Given the nature of these financial instruments we believe the adverse sustainability impact of our investment decisions can be considered low. Cardano does not undertake direct investments in equities or corporate credit.

Currently Cardano does not consider the adverse impacts of its investment decisions on sustainability factors. Cardano intends to publish the principal adverse impact of its investment decisions on sustainability factors by 30th of December 2022 at the latest.

We will continue to develop our services in accordance with our sustainable investment policy.

IMVB Convenant

Met dit Convenant hebben Nederlandse pensioenfondsen een overeenkomst gesloten, die zich richt op thema’s op het gebied van ESG. Aan de hand van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights worden door deelnemende pensioenfondsen ESG-risico’s geïdentificeerd, geprioriteerd en geadresseerd. Onder ESG-risico’s worden in het Convenant verstaan risico’s op het gebied van mensenrechten en milieu.

Cardano, als Externe Dienstverlener van pensioenfondsen, bevestigt hierbij dat zij zich, ten aanzien van de aan het convenant deelnemende pensioenfondsen, houdt aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in artikel 4.1 van het Convenant.

De Beleggingscategorieën waarin Cardano investeert en die in scope zijn op grond van het Convenant, zijn (i) staatsobligaties en (ii) covered bonds (gedekte obligaties). Cardano belegt niet voor rekening en risico van haar klanten in beursgenoteerde ondernemingen (artikel 4.1.d van het Convenant).

Gezien de aard van onze investeringen achten wij de ‘negatieve impact’ (artikel 4.1.b – 4.1.f) van onze investeringen op mensenrechten en milieu laag.

Onze focus is dan ook voornamelijk gericht op het implementeren van het ESG-beleid van de deelnemende pensioenfondsen in de bij ons ondergebrachte beleggingsmandaten (artikel 4.1.a van het Convenant) en het monitoren en op termijn ook het rapporteren over de ESG-voetafdruk (artikel 4.1.g van het Convenant) van deze mandaten.

Artikel 10 SFDR Disclosure

Op grond van artikel 10 SFDR is Cardano Risk Management B.V. verplicht om informatie over financiële producten (inclusief discretionaire vermogensbeheer- en adviesmandaten) op haar website te publiceren voor wat betreft de artikel 8 en artikel 9 SFDR producten, die Cardano aanbiedt. Vanwege het feit dat wij alleen maatwerk-oplossingen aanbieden aan onze klanten, wordt de verplichte informatie die op grond van artikel 10 SFDR gepubliceerd dient te worden, gedeeld met onze klanten in de met hen overeengekomen mandaatovereenkomst.

Voor meer informatie over de beschrijving van de ecologische of sociale kenmerken, methodologieën die worden gebruikt om de ecologische of sociale kenmerken of de impact van de voor het financiële product geselecteerde duurzame beleggingen te beoordelen, te meten en te monitoren, verwijzen wij u naar de Cardano Sustainable Investment Policy.